اعضای کمیته علمی کنفرانس :


 مهندس مانی فر                         دکتر اصغر شیرازپور
                                          
دکتر محمد حسن سعیدی

مهندس حامد مانی فر
مدیر کل دفتر مقررات ملی و
کنترل ساختمان


 

 دکتراصغر شیرازپور
عضو گروه تخصصی مکانیک
شورای مرکزی نظام مهندسی
ساختمان کشور


 

دکتر محمد حسن سعیدی
دانشگاه صنعتی شریف


 

 دکتر عباس عباسی   دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان   دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

دکتر عباس عباسی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر


 

دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان
دانشگاه خواجه نصیر طوسی


 

دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
سازمان انرژی های نو ایران


دکتر مجید عمیدپور
 

دکتر عالم رجبی

  دکتر مهدی معرفت
        دکتر مجید عمیدپور
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


 

دکتر علی اکبر عالم رجبی
دانشگاه صنعتی اصفهان


 

دکتر مهدی معرفت
دانشگاه تربیت مدرس


 دکتر سید علی بهبهانی نیا   دکتر بهرنگ سجادی   دکتر محرم جعفری

    دکتر سید علی بهبهانی نیا
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


 

دکتر بهرنگ سجادی
دانشگاه تهران


 

دکتر محرم جعفری
دانشگاه تبریز


دکتر روح الله احمدی
  دکتر هادی پاسدار شهری   دکتر فرزاد جعفر کاظمی

دکتر روح الله احمدی
دانشگاه علم و صنعت ایران 

دکتر هادی پاسدار شهری
دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر فرزاد جعفر کاظمی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران-جنوب


مهندس سید مجتبی طباطبایی

 

مهندس خمر

   دکتر حیدر جهان بخش

مهندس سید مجتبی طباطبایی
انجمن صنعت تاسیسات 

مهندس احمد خمر
هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک
سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور


 

دکتر حیدر جهان بخش
عضو هیات مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان
استان تهران


دکتر امید شاکری

 

مهندس احمدرضا طاهری اصل

 

مهندس رضا کرانی

دکترامید شاکری
پژوهشکده نفت

 

مهندس احمدرضا طاهری اصل
عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی

 

 

مهندس رضا کرانی
گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی

 

 

       
دکتر اردشیر فرشیدیان فر      دکتر رامین کرمی

                   

 

 

            

 

 

مهندس محسن بازرگان

 دکتر اردشیر فرشیدیان فر
عضو هیئت مدیره سازمان
نظام مهندسی
ساختمان
استان خراسان رضوی

 

دکتر رامین کرمی
رئیس گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی
نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

 

         

مهندس محسن بازرگان
مشاور آتک


 

 

 

 

 

 

دکتر مصطفی مافی  

دکتر شهرام دلفانی

 
دکتر آرش لواسانی

دکتر مصطفی مافی
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)


 

دکتر شهرام دلفانی
پژوهشکده مرکز تحقیقات ساختمان


  دکتر آرش لواسانی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
   

 

 

 

دکتر مریم کرمی
 
دکتر علی میر محمدی
  دکتر رامین قاسمی اصل

دکتر مریم کرمی
دانشگاه خوارزمی 

دکتر علی میر محمدی
دانشگاه شهید رجایی 

دکتر رامین قاسمی اصل
دانشگاه آزاد تهران- غرب دکتر جاماسب پیرکندی   دکتر عابدی              دکتر بابک کامکاری

 دکتر جاماسب پیرکندی
دانشگاه مالک اشتر


 

 

دکتر بهنام عابدی
عضو گروه تخصصی مکانیک
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

 

 دکتر بابک کامکاری
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یادگار امام (ره)


دکتر شوری  
دکتر شیرنشان
   دکتر کنی

دکتر کورش شوری
سازمان انرژی خورشیدی ایران 

دکتر علیرضا شیرنشان
مجله پژوهشی نجف آباد 

 دکترعلیرضا حاجی ملا علی کنی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات


 دکتر پیمان ابراهیمی 
دکتر سلطانی
   دکتر حمید جان نثاری

 دکتر پیمان ابراهیمی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران-غرب

 

دکتر مجید سلطانی
دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی

 

 دکتر حمید جان نثاری
دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر احد عابدینی                                
دکتر امیر محمدپور
  دکتر سهند

 دکتر احد عابدینی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سمنان

 

 دکتر امیر محمدپور
مشاور مهاب قدس


 

 دکتر سهند مجیدی
دانشگاه شهید بهشتی


         
 مهندس سید علیرضا میر جعفری    مهندس وحید دوستی    

مهندس سید علیرضا میرجعفری

 

 مهندس وحید دوستی
دبیر کمیته صنعت کنفرانس

 

 مهندس سید فخرالدین بتولی
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
خدمات تهویه مطبوع

 
 
       
       
 
         دبیر کمیته علمی کنفرانس : دکتر سید علی صدر واقفی

----------------------------------------------------------