چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی -پژوهشی معتبر
1396-10-05

چاپ مقالات برگزیده در:

1-مجله علمی- پژوهشی

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production

2-مجله علمی- ترویجی مهندسی مکانیک (انجمن مهندسین مکانیک ایران)

3- فصل نامه علمی- ترویجی انرژیهای تجدید پذیر و نو