بررسی تکنولوژیهای نوین در سیستم های سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع
برنامه ریزی آموزش تخصصی مهندسین مکانیک
شناخت مصالح استاندارد و بررسی آنها